Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Producenci
KONKURS - UPOMINEK REGULAMIN 0
Regulamin konkursu “UPOMINEK”
§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oznaczają
1. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Radosław Fiszer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JRL RADOSŁAW FISZER, z siedzibą we Wrocławiu, ulica Piękna 64B/18, posiadający numer NIP 8982003629
2. „Fundator” – fundatorem nagród jest Radosław Fiszer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JRL RADOSŁAW FISZER, z siedzibą we Wrocławiu, ulica Piękna 64B/18, posiadający numer NIP 8982003629, oraz JMA MEDIA AGNIESZKA WILK, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2576, NIP: 747-13-37-866, Regon: 021284946
2. „Konkurs” – Konkurs „UPOMINEK” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram.com, na profilu babyloff_pl, oraz facebooku na profilu babyloff.sklep Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Instagram i Facebook 
4. Konkurs składa się z jednego etapu, który trwa od godz. 21:00 dnia 20.07.2019 r. do godz. 23:59 dnia 28.07.2019 r.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook spełniającego warunki serwisu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres kontakt@babyloff.pl
5. Wycofanie z udziału w Konkursie powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców i uzyskania nagrody.
§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja oferty produktów
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram oraz Facebook
3. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci postów konkursowych na profilu babyloff_pl, Babyloff.sklep
4. 1. Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu przez Uczestnika Konkursu komentarza pod postem konkursowym w serwisie Instagram oraz Facebook. W komentarzu powinna być zawarta odpowiedź na pytanie: kim chciałaś zostać jak byłaś dzieckiem ?Zwycięzcę Konkursu wybierze 3 osobowa Komisja Konkursowa, ustalona przez Organizatora.
2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu w prywatnej wiadomości, przesłanej w serwisie Instagram lub Facebook. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 10.08.2019 r. (do godziny 19:00) w prywatnej wiadomości zwrotnej, potwierdzenia otrzymanej wiadomości oraz wymaganych danych osobowych do przesłania nagrody.
Dodatkowo uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie oświadczenia o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Radosław Fiszer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JRL RADOSŁAW FISZER, z siedzibą we Wrocławiu, ulica Piękna 64B/18, posiadający numer NIP 8982003629 moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu i wydaniem nagród. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co będzie skutkowało wycofaniem uczestnictwa w Konkursie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu i akceptuję jego postanowienia” w wiadomości prywatnej 
5. Uczestnik w ramach Konkursu może zamieścić jeden komentarz pod postem konkursowym oraz może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę.
6. W przypadku dodania więcej niż jednego komentarza konkursowego, Komisja rozpatrywać będzie tę, dodaną chronologicznie jako pierwszą.
7. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu, czyli po godz. 23:59 dnia 28.07.2019 r. nie będą brane pod uwagę.
8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
9. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (zdjęć, opisów bądź hashtagów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników filmów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisu Facebook i Instagram, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
11. Wycofanie z udziału w Konkursie powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców i uzyskania nagrody.
12. Wycofanie z konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Zwycięskie zgłoszenie konkursowe zostanie wyłonione przez 3-osobową Komisję Konkursową do dnia 29.07.2019 r.
2. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest kreatywność udzielonej odpowiedzi.
3. W ciągu trwania konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 2 nagrody.
3. Nagrodą w konkursie jest jeden zestaw naklejek ściennych i jeden materac typu futon klasyczny biały w trzech rozmiarach do wyboru 60x120, 70x140 lub 80x160.  
4. Zwycięzca otrzyma 1 (słownie: jeden) egzemplarz nagrody.
5. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
6. O wygranej zwycięzca Konkursu powiadomiony będzie przez wiadomość w serwisie Instagram, w terminie 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.
7. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
8. Nagrody będą wysyłane pocztą kurierską. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) odmówi przyjęcia nagrody,
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
9. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
§ 6. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest  Radosław Fiszer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JRL RADOSŁAW FISZER, z siedzibą we Wrocławiu, ulica Piękna 64B/18, posiadający numer NIP 8982003629 Dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nieprowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu.
2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail
c) Adres wysyłki: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Nr telefonu
4. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
7. Administrator informuje, że jako podmiot danych osobowych Uczestnicy mają prawo do:
a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Uczestnikom na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Uczestnicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
b) sprostowania Danych osobowych; Uczestnicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c) usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); Uczestnicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie Uczestnika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami Uczestnicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora; w takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu,
g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie
Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez Uczestników za pomocą wiadomości wysłanej na adres pocztowy Administratora Danych osobowych lub na adres email Inspektora Ochrony Danych: kontakt@babyloff.pl
8. Ponadto, jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
10. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
11. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
12. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
§ 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – dot. odpowiedzi.
3. Jeżeli w ramach odpowiedzi będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na filmie w serwisie internetowym Instagram.com w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na filmie Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia.
4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
5. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego materiału – odpowiedź i zdjęcie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
d) wielokrotne publiczne wystawienie,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora
h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. 27 . a) do g),
i) bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.
oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie filmu bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Reklamacje – Konkurs upominek
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
§ 9. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2019 r.
 
 
 

Polecane produkty

Babyloff - Pompon tiulowy - Róż pudrowy 20cm

Babyloff - Pompon tiulowy - Róż pudrowy 20cm
Babyloff - Pompon tiulowy - Róż pudrowy 20cm

Pompony tiulowe dodadzą delikatności i szyku każdemu wnętrzu. Pompony pięknie prezentują się zarówno w pokoju maluszka jak i dorosłego. Mogą pełnić także rolę dekoracji niezależnie od okazji. Idealnie sprawdzą się podczas ślubu, urodzin, sesji fotograficznych…możliwości są nieograniczone.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 3 dni

Cena: 30,00 zł
szt.

Cotton Ball Lights - Princess 20 kul

Cotton Ball Lights - Princess 20 kul
Cotton Ball Lights - Princess 20 kul

Zestaw Princess składający się z kul: white, light pink, stone.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 4 dni

Cena: 99,00 zł
szt.

Babyloff - Łapacz snów - Błękit nieba

Babyloff - Łapacz snów - Błękit nieba
Babyloff - Łapacz snów - Błękit nieba

Rozmiar okręgu :  20 cm / długość całkowita około 60cm

Dostępność: brak towaru

Cena: 75,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl